Privacyverklaring

Guis & Partners, gevestigd aan Brouwerstraat 2, 3364 BE Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bezoekadres: Brouwerstraat 2, 3364 BE Sliedrecht
Postadres: Postbus 158, 3360 AD Sliedrecht
Telefoon: 0184 675 666
E-mail: info@guis.nl
Website: guis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Guis & Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Burgelijke staat
 • IBAN
 • Rijbewijsgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over de activiteiten van bezoekers van onze website
 • Gegevens over surfgedrag van onze websitebezoeker
 • Lijst met contactgegevens van een gebruiker van de app
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch doorgeeft
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Guis & Partners gebruikt tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • Uiterlijke kenmerken
 • Gezondheid
 • Strafrechtelijke verleden
 • Kredietwaardigheidscheck - Bij Guis & Partners is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u afsluit. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • Gegevens van personen jongeren dan 16 jaar - Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoek ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd ben dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@guis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Guis & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten;
 • Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie;
 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten;
 • Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw product;
 • Op basis van uw nadrukkelijke toestemming voor specifieke doeleinden;
 • Op basis van bepaalde regel- en wetgevingen moeten wij gegevens verzamelen, zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude. 
Geautomatiseerde besluitvorming
Guis & Partners neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaar hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Guis & Partners) tussen zit.
Guis & Partners gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Direct afsluiten van een scooterverzekering via Klik & Sluit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Guis & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:
 • 7 jaar na het beëndigen voor een rechtsbijstand- en motorrijtuigenverzekering
 • 10 jaar na het beëndigen voor een brandverzekering
 • 30 jaar na het beëndigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
 • Voor alle overige verzekeringen 10 jaar na het beëndigen van de verzekering
Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:
 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • Voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier
Onze bewaartermijn voor adviesdossiers zijn:
 • 10 jaar na het beëindigen van de hypothecaire lening bij hypotheekadviezen
 • Voor alle overige adviezen 10 jaar na het beëindigen van een adviesdossier
Delen van persoonsgegevens van derden
Guis & Partners deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
U kunt hierbij denken aan de volgende personen, bedrijven en instellingen:
 • Banken en verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaar optreden
 • Notarissen, makelaars, taxateurs, bouwkundigen en andere bij een financieel of hypotheekadvies betrokken partijen
 • Verzekeraars waarvoor wij als tussenpersoon optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade
 • Schadeherstelbedrijven
 • Overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk maakt op uw privacy
 • Onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en indien dit geen inbreuk doet op uw privacy
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiling en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Guis & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookiebeleid
Guis & Partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Guis & Partners gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Guis & Partners. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@guis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Guis & Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Gegevens registreren Stichting CIS
Uw gegevens kunnen verwerkt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatie- en schadebeleid kan de verzekeraar uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Dit doen we om risico's te beheersen en verzekeringscriminaliteit/fraude tegen te gaan.  Namelijk bij ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie. Zo kan bijvoorbeeld bij een calamiteit sneller achterhaald worden waar een persoon of bedrijf verzekerd is. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl. Op deze website zijn ook de procedures betreffende inzage en correctie van uw gegevens nader toegelicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Guis & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of per e-mail via info@guis.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid
Guis & Partners behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Guis & Partners adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 19-10-2018.
Cookie instellingen